ทางข้อ และกล้ามเนื้อ,อาการทางไต,อาการทางระบบประสาท,อาการทางระบบโลหิต,อาการทางหัวใจและหลอดเลือด,อาการทางปอด,อาการปวดบวมตามข้อ,ผมร่วงเรื้อรัง,lupus,โรคภูมิแพ้ตัวเอง,นิ่วในถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีอักเสบ,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคถุงน้ำดีอักเสบ,ท่อส่งน้ำดี,ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน,หนองในถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีเน่า,ถุงน้ำดีทะลุ,เยื่อบุช่องท้องอักเสบ,ท่อน้ำดีอักเสบ,ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง,นิ่วในท่อส่งน้ำดี,มะเร็งของถุงน้ำดี,มะเร็งถุงน้ำดี,มะเร็งในถุงน้ำดี,โรคระบบทางเดินอาหาร,ท่อทางเดินน้ำดีอุดตันจากนิ่ว,ท่อน้ำดีอุดตัน,ท่อน้ำดีอุดตันเนื่องจากนิ่ว,น้ำดีรั่ว,น้ำดีรั่วซึมเข้าตับ,กรดน้ำดี,ไบเลียรี่ โคลิค,ไบเลียรี่โคลิค,อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดี,ตับอ่อนอักเสบ,ภาวะดีซ่าน,โรคพยาธิใบไม้ในตับ,ตับอักเสบจากไวรัส,ตับอักเสบจากไวรัสเอ,ตับอักเสบจากไวรัสบี,ไวรัสตับอักเสบดี,ไวรัสตับอักเสบจี,โรคไวรัสตับอักเสบดี,โรคไวรัสตับอักเสบจี,ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง,โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง,พาหะของเชื้อไวรัสบี,เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคไขมันในตับ,โรคฝีในตับ,ตับบวม,ตับถูกทำลาย,ไขมันคั่งสะสมในตับ,โรคตับอักเสบจากพิษสุรา,โรคตับจากพิษสุรา,โรคตับอักเสบจากยา,โรคไขมันคั่งสะสมในตับ,ตับและโรคตับ,ตับและโรคเกี่ยวกับตับ,ตับและโรคตับอักเสบ,อาหารสำหรับโรคตับ,อาหารสำหรับโรคเกี่ยวกับตับ,อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ,ดูแลผู้ป่วยโรคตับ,การดูแลผู้ป่วยโรคตับ,โรคตับจากพิษแอลกอฮอลล์,โรคตับอักเสบจากพิษแอลกอฮอลล์,เชื้อไวรัสตับอักเสบ,การรักษาโรคตับอักเสบ,อาการของโรคตับอักเสบ,ยารักษาโรคตับอักเสบ,ไวรัสบีตับอักเสบ,ไวรัสเอตับอักเสบ,ไวรัสซีตับอักเสบ,ไวรัสดีตับอักเสบ,อาหารเสริมบำรุงตับ,อาหารบำรุงตับไต,ยาบำรุงตับ,สมุนไพรบำรุงตับ,ไวรัสลงตับ,โรคตับอักเสบชนิดเอ,โรคตับอักเสบชนิดบี,โรคตับอักเสบชนิดซี,โรคตับอักเสบชนิดดี,โรคตับอักเสบชนิดอี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดดี,อาการกรวยไตอักเสบ,อาการโรคไตวาย,ผู้ป่วยโรคไต,ปวดหลังไต,อาการนิ่วในไต,การรักษาไต,การทำงานของไต,อาร์ติโช๊ค,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงตับ,อาหารบำรุงไต,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,โรคตับอักเสบ,โรคไวรัสตับอักเสบ,โรคตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคตับอักเสบซี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,โรคตับแข็ง,โรคไตวาย,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคถุงน้ำดีอักเสบ,โรคเกาส์,โรคเกาต์,ดีซ่าน,ตับแข็ง,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง,Artichoke,Atiso,Liver,Kidney,เพลีย,อ่อนเพลีย,เหนือย,เหนือยง่าย,เหงื่อมาก,เหงื่อ,ไต,ตับ,ถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบ,อาหารบำรุงตับ,อาหารโรคตับ,โรคไต,โรคถุงน้ำดี,นิ่วถุงน้ำดี,หน้าที่ของไต,ไตวาย,น้ำดี,อาร์ติโช๊ค,สารต้านอนุมูลอิสระ,อนุมูลอิสระ,บำรุง ตับ,บำรุง ไต,บำรุง ถุงน้ำดี,โรค ตับ,โรค ไต,โรค ถุงน้ำดี,artichoke,kidney,liver,health,อาติโชค,อาร์ติโชค,อาร์ติโช๊ค,สุขภาพ,อาหารสุขภาพ,เครื่องดื่มสุขภาพ,ชา,ชาสุขภาพ,ชาสมุนไพร,ชาอาติโชค,บำรุงสุขภาพ,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,ป้องกันโรค,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษาตับ,รักษาไต,รักษาถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษา โรคตับ,รักษา โรคไต,รักษา โรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,ผ่าต้ดไต,ไตวาย,ไตเสื่อม,ตับอักเสบ,โรค,สมุนไพร,ป้องกันตับ,ป้องกันไต,ป้องกันถุงน้ำดี,อาหาร สุขภาพ,อาหารบำรุง สุขภาพ,ป้องกัน โรคตับ,ป้องกัน โรคไต,ป้องกัน โรคถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคนิ่วถุงน้ำดี,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคมะเร็งไต,โรคมะเร็งตับ,โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิต,โรคไตวาย,พาหะไวรัสตับ,พาหะตับไวรัส,พาหะโรคไวรัสตับอักเสบ,พาหะโรคตับอักเสบ,พาหะโรคตับ,พาหะโรคตับไวรัส,พาหะตับ,พาหะโรคไวรัส,โรคไวรัสพาหะ,โรคไวรัสพาหะตับ,โรคไวรัสพาหะตับอักเสบ,พาหะตับอักเสบ,พาหะตับอักเสบเอ,พาหะตับอักเสบบี,พาหะตับอักเสบซี,พาหะตับอักเสบชนิดเอ,พาหะตับอักเสบชนิดบี,พาหะตับอักเสบชนิดซี,โรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรคเกี่ยวกับเบาหวาน,โรคเกาส์,

Artichoke (ATISO, actiso) อาร์ติโช๊คบำรุงตับไตถุงน้ำดี
อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(cynarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี” ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้
1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก
4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาต์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kidneycynarin.com หรือ
http://www.kunvorapat.com
Tel: 081 – 627 1521, 02 – 888 – 9954 คุณวัลลภา

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: