โรคเก้าส์,โรคเก๊าส์,โรคเกาซ,โรคเกาซ์,โรคเก้าซ,โรคเก๊าซ์,ตับ ไต ถุงน้ำดี,ตับ ไต,ไต ตับ,ถุงน้ำดีอักเสบ,นิ่วถุงน้ำดี,ถุงน้ำดีเป็นนิ่ว,บาดแผล,รักษาบาดแผล,สมุนไพร,สมุนไพรพื้นฐาน,การทำงานของถุงน้ำดี,สร้างการทำงานของถุงน้ำดี,เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี,สร้างถุงน้ำดี,เสริมสร้างถุงน้ำดี,น้ำ ดี,ถุง น้ำ,โช๊ค,โช้ค,โช้ก,โช๊ก,มิลลิโมล,ตับ อักเสบ,ไต อักเสบ,ถุงน้ำดี อักเสบ,อักเสบ ตับ,อักเสบ ไต,อักเสบ ถุงน้ำดี,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ไต,ตับ,ถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบ,อาหารบำรุงตับ,อาหารบำรุงไต,โรคตับ,โรคไต,โรคถุงน้ำดี,นิ่วถุงน้ำดี,หน้าที่ของไต,ไตวาย,น้ำดี,อาร์ติโช๊ค,สารต้านอนุมูลอิสระ,อนุมูลอิสระ,บำรุง ตับ,บำรุง ไต,บำรุง ถุงน้ำดี,โรค ตับ,โรค ไต,โรค ถุงน้ำดี,artichoke,kidney,liver,health,อาติโชค,อาร์ติโชค,อาร์ติโช๊ค,สุขภาพ,อาหารสุขภาพ,เครื่องดื่มสุขภาพ,ชา,ชาสุขภาพ,ชาสมุนไพร,ชาอาติโชค,บำรุงสุขภาพ,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,ป้องกันโรค,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษาตับ,รักษาไต,รักษาถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษา โรคตับ,รักษา โรคไต,รักษา โรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,ผ่าต้ดไต,ไตวาย,ไตเสื่อม,ตับอักเสบ,โรค,สมุนไพร,ป้องกันตับ,ป้องกันไต,ป้องกันถุงน้ำดี,อาหาร สุขภาพ,อาหารบำรุง สุขภาพ,ป้องกัน โรคตับ,ป้องกัน โรคไต,ป้องกัน โรคถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคนิ่วถุงน้ำดี,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคมะเร็งไต,โรคมะเร็งตับ,โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิต,โรคไตวาย,ตับอักเสบเอ,ตับอักเสบบี,ตับอักเสบซี,เบาหวาน,เกาส์,เกาซ์,เกาซ,เกาส,เก้าส,เก้าซ์,ระบบขับถ่าย,ระบบถุงน้ำดี,ระบบน้ำดี,น้ำสมุนไพร,น้ำอาติโช๊ค,น้ำสุขภาพ,อาหารสุขภาพ,อาหารบำรุงสุขภาพ,บำรุงสุขภาพ,สุขภาพบำรุง,สุขภาพอาหาร,สุขภาพ,น้ำสุขภาพ,น้ำสมุนไพร,สมุนไพร,น้ำสมุนไพรสุขภาพ,น้ำสุขภาพสมุนไพร,โรคเกาต์,โรคเกาส์,โรคเกาซ์,อนุมูลอิสระ,antioxidant,ตับอักเสบ,ไตอักเสบ,นิ่วอักเสบ,อักเสบไต,อักเสบถุงน้ำดี,อักเสบตับ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,ไวรัสตับอักเสบเอ,ไวรัสตับอักเสบบี,ไวรัสตับอักเสบซี,ไซนาริน,สารไซนาริน,แหล่งขายอาร์ติโชค,แหล่งจำหน่ายอาร์ติโช๊ค,โรคเกี่ยวกับไต,อาหารบำรุงไต,โรคเกี่ยวกับตับ,อาหารบำรุงตับ,โรค เกี่ยว ไต,โรค เกียว ตับ,ไวรัสบี,ไวรัส บี,โรค ไวรัส,สาร ต้านอนุมูลอิสระ,ไซนารา,อาร์ติโชก,ป้องกันโรคไต,โรคไต,โรคตับ,โรคถุงน้ำดี,โรคตับอักเสบ,โรคไวรัสตับอักเสบ,โรคมะเร็งตับ,โรคนิ่วตับ,โรคนิ่วถุงน้ำดี,โรคมะเร็งถุงน้ำดี,สกัดสารพิษ,ขับสารพิษ,ลดสารพิษ,สร้างน้ำดี,ลดไขมันในเลือด,น้ำดีอักเสบ,ถุงน้ำดีอักเสบ,ป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ,ลดอาการท้องอืด,ลดอาการท้องเฟ้อ,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,แก๊สในกระเพาะอาหาร,กรดในกระเพาะอาหาร,กรดในกระเพาะ,แก๊สในกระเพาะ,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง,โรคโลหิตจาง,โรคเบาหวาน,รักษาบาดแผล,เกาส์,โรคเกาส์,ระบบเลือด,อวัยวะ,ไซนาริน,สารไซนาริน,synarin,,kidney,igetweb,liver,อาร์ติโช้ก,อาร์ติโชก,อาร์ติโช๊ก,อาร์ติโชค,อาร์ติโช้ค,อาร์ติโช๊ค,อาติโชก,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชค,อาติโช้ค,อาติโช๊ค,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาตีโชค,อาตีโช้ค,อาตีโช๊ค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,artichoke,artichokes,ต้นอาร์ติโชก,ต้นอาร์ติโช้ก,ต้นอาร์ติโช๊ก,ต้นอาร์ติโชค,ต้นอาร์ติโช้ค,ต้นอาร์ติโช๊ค,ต้นอาร์ตีโชก,ต้นอาร์ตีโช้ก,ต้นอาร์ตีโช้ก,ต้นอาร์ตีโช๊ก,ต้นอาร์ตีโชค,ต้นอาร์ตีโช้ค,ต้นอาร์ตีโช๊ค,ต้นอาติโชก,ต้นอาติโช้ก,ต้นอาติโช้ก,ต้นอาติโชค,ต้นอาติโช้ค,ต้นอาติโช๊ค,ต้นอาตีโชก,ต้นอาตีโช้ก,ต้นอาตีโช๊ก,ต้นอาตีโชค,ต้นอาตีโช้ค,ต้นอาตีโช๊ค,ดอกอาร์ติโชก,ดอกอาร์ติโช้ก,ดอกอาร์ติโช๊ก,ดอกอารืติโชค,ดอกอาร์ติโช้ค,ดอกอาร์ติโช๊ค,ดอกอาติโชก,ดอกอาติโช้ก,ดอกอาติโช๊ก,ดอกอาติโชค,ดอกอาติโช้ค,ดอกอาติโช๊ค,ดอกอาตีโชก,ดอกอาตีโช้ก,ดอกอาตีโช๊ก,ดอกอาตีโชค,ดอกอาตีโช้ค,ดอกอาตีโช๊ค,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,โรคดีซ่าน,โรคตับแข็ง,โรคโลหิตจาง,โรคเบาหวาน,โรคเกาซ์,โรคเกาส์,โรคเก้า,โรคเก้าส์,โรคเก๊า,โรคเก๊าส์,โรคเก๊าซ์,โรคเก๊า,โรคเก้าส์,โรคเก้าซ์,ตับป่วย,รักษาตับ,รักษาตับป่วย,ป่วยโรคตับ,ป่วยเป็นโรคตับ,รักษาโรคตับ,รักษา

Artichoke (ATISO, actiso) อาร์ติโช๊คบำรุงตับไตถุงน้ำดี
อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(cynarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี” ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้
1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก
4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาต์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kidneycynarin.com หรือ
http://www.kunvorapat.com
Tel: 081 – 627 1521, 02 – 888 – 9954 คุณวัลลภา

โฆษณา

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: